Wettelijke vermeldingen

Editeur :  De ActivSkeen-website is het eigendom van ActivSkeen SAS (vereenvoudigde vennootschap op aandelen), ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder nummer 835 094 418, met maatschappelijke zetel in 280, avenue Napoléon Bonaparte 92500 RUEIL MALMAISON – Frankrijk – Tel. :+ 33 (0)1 47 76 42 62.
Btw-nummer TVA FR FR 52 835 094 418

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De website heeft tot doel om informatie te geven over de onderneming ActivSkeen, zowel aan haar werknemers als aan al het professionele of particuliere publiek dat meer wil weten over de onderneming en haar werkzaamheden (de ‘gebruikers’).

Op het gebruik van de website zijn de hieronder gespecificeerde Algemene gebruiksvoorwaarden en de in Frankrijk geldende wetgeving van toepassing. Iedereen die gebruik maakt van de website verplicht zich tot naleving van de onderhavige Algemene gebruiksvoorwaarden.

ActivSkeen zet zich in om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat de informatie op deze website juist en actueel is en zij behoudt zich het recht voor om, op ongeacht welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud te corrigeren. ActivSkeen kan echter geen garantie bieden dat de informatie die op deze website beschikbaar is, juist, exact of alles omvattend is. Dientengevolge aanvaardt ActivSkeen geen enkele aansprakelijkheid in het geval van:

– elke onderbreking, opschorting of storing in de website,
–verlies van gegevens,
– het optreden van bugs,
– elke onjuistheid of weglating met betrekking tot informatie die beschikbaar is op de website,
– alle schade die het gevolg is van het frauduleus hacken door een derde, met inbegrip van virussen en malware die leiden tot een wijziging van de informatie die beschikbaar is op de website.

ActivSkeen behoudt zich tevens het recht voor om, op ongeacht welk moment, de toegang tot de website, evenals de Algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen en te actualiseren. Deze wijzigingen en updates zijn van toepassing op de gebruiker die dientengevolge regelmatig deze pagina dient te bekijken voor de geldende Algemene voorwaarden.

ActivSkeen behoudt zich het recht voor om de gehele website of een gedeelte ervan te wijzigen en/of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat zij de plicht heeft om internetgebruikers hier van tevoren van in kennis te stellen.

ActivSkeen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen die optreden bij de toegang tot haar website of voor alle communicatiestoringen.

INHOUD VAN DE WEBSITE

1 – Intellectuele eigendom 

Alle onderdelen van de onderhavige website, met inbegrip van de merken, de octrooien, de teksten, illustraties, foto’s, logo’s, slogans, geluiden, software en andere materialen op de website zijn het eigendom van ActivSkeen of zijn geplaatst met toestemming.

ActivSkeen behoudt zich het recht voor van alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van merken, octrooien en auteursrechten) met betrekking tot de genoemde elementen. Elke, gehele of gedeeltelijke, reproductie, weergave, wijziging of elk gebruik, door ongeacht welk procedé en op ongeacht welke drager, van de website, van een of meer onderdelen waaruit deze bestaat en/of van merken die hier worden weergegeven voor reclamedoeleinden en/of commerciële doeleinden, zonder de schriftelijke toestemming van ActivSkeen, is ten strengste verboden. Er mag geen enkel recht of geen enkele licentie worden ontleend aan ongeacht welke van deze elementen zonder de schriftelijke toestemming van ActivSkeen of van de derde die houder is van de rechten.

De gebruiker mag echter elementen van de website weergeven en/of reproduceren voor uitsluitend particulier gebruik, op voorwaarde dat er systematisch melding wordt gemaakt van de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten die eventueel worden vermeld op de pagina(s) van de website die wordt/worden gereproduceerd.

2 – Recht op afbeelding

De klanten, partners en, meer in het algemeen, alle personen die worden weergegeven op de foto’s en films die op deze website worden gepubliceerd, hebben toestemming gegeven voor het gebruik van hun afbeelding in het kader van de activiteiten die worden uitgevoerd voor ActivSkeen, voor haar merken, voor haar bedrijven of voor haar partners, klanten, opdrachtgevers, aannemers of onderaannemers, in het bijzonder van ActivSkeen.

De medewerkers en leidinggevenden van ActivSkeen van wie de afbeelding op deze website wordt gebruikt, hebben toestemming gegeven voor het gebruik van deze afbeeldingen in het kader van de externe communicatie van de Groep.

De gebruikers van de website mogen geen enkele reproductie, weergave of ongeacht welk gebruik van deze foto’s en films maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ActivSkeen. Wie, ook gedeeltelijk, gebruik maakt van deze documenten en daarbij inbreuk maakt op de hiervoor genoemde plicht, kan gerechtelijk worden vervolgd.

 

 

HYPERLINKS

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of andere internetbronnen die niet door ActivSkeen worden geëxploiteerd of gecontroleerd. ActivSkeen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor deze websites, hun inhoud, hun functioneren, hun updates, hun conformiteit en juistheid, het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door de gebruikers, met inbegrip van schade die wordt veroorzaakt door virussen of malware die zijn verspreid bij de verbinding met externe bronnen.

De internetgebruikers moeten alle passende maatregelen treffen voor de bescherming van hun materiaal, gegevens of computersoftware, in het bijzonder tegen computervirussen die verspreid worden via internet.

Het maken van hyperlinks met deze website is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ActivSkeen.

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bepaalde informatie in verband met de activiteit van de gebruiker op deze website kan automatisch worden verzameld. Deze informatie is bestemd voor ActivSkeen en kan worden gebruikt voor onderzoeken, statistieken, bezoektellers en andere analyses voor de verbetering en de ontwikkeling van de website.

Er worden cookies op de website gebruikt en deze worden tijdelijk opgeslagen op de computerterminal van de gebruiker, zoals computers, tablets en/of smartphones om het gebruik van de website gemakkelijker te maken en om de kwaliteit van de website te optimaliseren. De gebruiker kan deze cookies weigeren op basis van keuzes en opties die de gebruiker op enig moment kan aangeven.

Onder toepassing van de Franse wet ‘Informatique et Liberté’ (informatica en vrijheid) nr. 78-17 van 6 januari 1978 beschikt elke gebruiker van de website over een recht van inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en hij of zij kan dit recht op ongeacht welk moment uitoefenen door te schrijven naar contact@localhost:8000.

TOEPASSELIJK RECHT

De website van ActivSkeen is beschikbaar in het Frans en het Engels. In het geval van geschillen geldt de Franse tekst. Op de onderhavige Algemene gebruiksvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. Elk geschil in verband met de toepassing, de uitvoering en/of de interpretatie van de onderhavige Algemene gebruiksvoorwaarden wordt voorgelegd aan de rechtbanken die bevoegd zijn in het district van het Gerechtshof van Parijs.

ActivSkeen behoudt zich het recht voor om een rechtsvordering in te stellen in het geval van niet-naleving van een van deze voorwaarden, ongeacht wat de aard daarvan is.

Wilt u alle mogelijkheden bekijken?

Neem contact met ons op